Indhold

Teknik og Miljø

Kontoret varetager kommunernes interesser og yder rådgivning på områderne miljø, vand, natur og planlægning, forsyning og affald, veje og trafik, beredskab, samt by- og boligpolitik. Kontorets opgaver omfatter desuden digital forvaltning, kommunernes sagsbehandling og ressourcer inden for teknik- og miljøområdet.

Anders Christiansen

Anders Christiansen

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • ach@kl.dk
 • 33703411
 • Arbejdsområde:

  Bæredygtig grøn omstilling:

  Forsyningssektor

  Affald og ressourcer

  Cirkulær økonomi

  Verdensmål og resiliens

  Redningsberedskab

  Miljøjura

Anne Marie Carstens

Anne Marie Carstens

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • anmc@kl.dk
 • 33703971
 • Arbejdsområde:

  Digitalisering på Teknik & Miljø området
  Koordinator af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020


  GD3 (vand) 
  GD4 (højdemodel, frie grunddata)
  Geodata
  Danmarks Miljøportal
  FODS 8.3 - Overfladevandsdatabase VanDa
  Fællesoffentlige data
  Ny systemunderstøttelse til GeoDanmark

   

   

   

Ask Juncker Harsløf

Ask Juncker Harsløf

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • asjh@kl.dk
 • 33703124
 • Arbejdsområde:

  Digitalisering

  Energi

  Servicemål

Berit Mathiesen

Berit Mathiesen

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • bem@kl.dk
 • 33703727
 • Arbejdsområde:

  Planloven.

Birthe Rytter Hansen

Birthe Rytter Hansen

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • brh@kl.dk
 • 33703330
 • Arbejdsområde:

  Energiforsyning- og energibesparelser. Flygtningeboliger. Detailhandel.  Fremtidens teknik- og miljøforvaltning (kompetenceudvikling). Samskabelse.

Camilla Rosenhagen

Camilla Rosenhagen

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • cro@kl.dk
 • 33703861
 • Arbejdsområde:

  Trafik, kollektiv transport og mobilitet.

  Planlægning, VVM, Vindmøller og andre tekniske anlæg i det åbne land. Energi og klimamål.

Charlotte Amalie Malling

Charlotte Amalie Malling

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • cma@kl.dk
 • 33703743
 • Arbejdsområde:

  GeoDanmark generelt (herunder ny systemunderstøttelse)

  Almene boliger

  Geodata generelt 

  Webkoordinator for Teknik og Miljø

Christina Lindegaard Hansen

Christina Lindegaard Hansen

 • Projektkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • cdh@kl.dk
 • 33703005
 • Arbejdsområde:

  Byg og Miljø

  Byggeri

  Skorstensfejning

  Rotter

   

Hanne Aaskov Paroli

Hanne Aaskov Paroli

 • Chefsekretær
 • Teknik og Miljø
 • hpa@kl.dk
 • 33703495
 • Arbejdsområde:

  Chefsekretær for kontorchef Mette Herbert. Udvalgssekretær for Teknik- og Miljøudvalget (TMU).

Iben Christine Grundtvig

Iben Christine Grundtvig

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • ibgr@kl.dk
 • 33703247
 • Arbejdsområde:

  Teknik og miljø. Åben Land og Landdistriktsnetværket. Miljøjuranetværket. Miljøjurauddannelsen.

Isak Dyrløv Klindt

Isak Dyrløv Klindt

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • isdk@kl.dk
 • 33703413
 • Arbejdsområde:

  Industrinetværket, Landbrugsnetværket, Fremfærdsprojektet, Fælleskommunale Distrikter, Kloge Kommunale Kvadratmeter

Karen Skjelbo

Karen Skjelbo

 • Projektansat
 • Teknik og Miljø
 • kask@kl.dk
 • 33703525
 • Arbejdsområde:

  Implementering og gevinstrealisering af Grunddataprogrammet.

Kirsten Elbo

Kirsten Kjær Sørensen

Kirsten Kjær Sørensen

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • kkjs@kl.dk
 • 33703122
 • Arbejdsområde:

  KL's arbejde med FN's Verdensmål

  Kommunernes Ejendomsnetværk

  Teknik & Miljø '18

  SEP - organisering af kommunal ejendomsdrift

Kristoffer Slottved

Kristoffer Slottved

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • ksl@kl.dk
 • 33703194
 • Arbejdsområde:

  Landbrug, Husdyrgodkendelser, tilsyn. Landbrugsnetværket

  Affald, ressourcestrategien, genanvendelse

  Kommunernes Ejendomsnetværk

  Pesticider på offentlige arealer

Lars Kaalund

Lars Kaalund

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • laka@kl.dk
 • 33703753
 • Arbejdsområde:

  Naturplaner, Natura 2000, §3 Natur, Vådområder, Klimatilpasning, Kystzone, Klitfredning, Kystnærhedszone, Jordforurening, Råstoffer, Friluftspolitik, Skov- og landskabsforvaltning, Fredning og nationalparker.

Lennart Christoffersen

Lennart Christoffersen

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • lech@kl.dk
 • 33703087
 • Arbejdsområde:

  GeoDanmark generelt (herunder ny systemunderstøttelse).

  Fælleskommunalt Geodatasamarbejde (FKG).

  Geodata generelt. 

Lone Johannsen

Lone Johannsen

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • ljo@kl.dk
 • 33703374
 • Arbejdsområde:

  Udmøntningen af KL's servicemålaftale med regeringen om nedbringelse af den kommunale sagsbehandling af byggesager, miljøgodkendelse og husdyrgodkendelser.

Mette Jensen

Mia Greve

Mia Greve

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • miag@kl.dk
 • 33703466
 • Arbejdsområde:

  Jeg er student i Teknik og Miljø, og sidder bl.a. med Kommunernes Klimatilpasningsnetværk, Nøgletal for Vejdata, Smart Cities og Åbne Data, samt diverse ad hoc opgaver inden for teknik og miljø.

Mia Vest Schelbli

Mia Vest Schelbli

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • mvsc@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  Affald og ressourcer.
  Vand og natur.

Nete Herskind

Nete Herskind

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • nehe@kl.dk
 • 33703465
 • Arbejdsområde:

  Jeg arbejder med beredskab, havne, på planområdet med underområderne produktionserhverv og lokale naturråd. På økonomiområdet sparringspart på DUT og på forsyningssektorens økonomi.    

Niels Philip Jensen

Niels Philip Jensen

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • npj@kl.dk
 • 33703750
 • Arbejdsområde:

  Vand og klimatilpasning.

Otto Bastian Bommenskjold Thomsen

Peter Lindbo Larsen

 • Specialkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • pell@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  Den fælleskommunale digitale handlingsplans fokusområde vedr. kommunal implementering af grunddata.

  Fokus på kommunal realisering af grunddatagevinster

   

   

   

Tine Kilian Garbers

Tine Kilian Garbers

 • Projektkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • tkg@kl.dk
 • 33703464
 • Arbejdsområde:

  Den kommunale digitaliseringsstrategi i relation til Grunddataprogrammets området vedr. ejendomme og adresser, den offentlige digitaliseringsstrategi vedr. ejendomme og adresser, ESR-relaterede opgaver, Udviklingsopgaver vedr. BBR, herunder BBR-prgrammet

   

Tom Elmer Christensen

Tom Elmer Christensen

 • Specialkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • toec@kl.dk
 • 33703012
 • Arbejdsområde:

  Veje, intelligent transport og industrimiljø

Troels Garde Rasmussen

Troels Garde Rasmussen

 • Vicekontorchef
 • Teknik og Miljø
 • trr@kl.dk
 • 33703803
 • Arbejdsområde:

  Strategisk og faglig ledelse