Indhold

Digitalt kompetente kommuner

KL’s program for digitalt kompetente kommuner skal bidrage til, at kommunerne er rustet til at få mest ud af digitaliseringen. Find informationer og nyheder om programmet her på siden.

Digitaliseringen er – og vil i stigende omfang blive – et centralt omdrejningspunkt for den måde det offentlige løser sine opgaver på. Vi arbejder alle mere og mere med digitale platforme og løsninger og meget lykkes. Men understøttelse af kommunale opgaver med digitalisering rummer fortsat store muligheder for forandringer, der skaber øget kvalitet, bedre arbejdsmiljø og mere effektiv opgaveløsning. Men det kræver, at de rette kompetencer er til stede til at skabe forandringer med digitalisering og til at indgå i nye digitalt understøttede opgaver. 

Der er derfor behov for værktøjer, der går på tværs af den kommunale faglighed og organisation, men samtidig skal kunne tilpasses til forskellige sammenhænge – hvad enten det drejer sig om digitalisering for social- og sundhedsassistenter, lærere, bibliotekarer eller ledelse af digitalisering.

Formål med programmet 

KL’s program om digitalt kompetente kommuner er del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi (2016-2020). Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling (find programbeskrivelse til højre).

Det vil i første omgang ske ved at beskrive de digitale kompetencer, som uanset faglighed eller organisatorisk indplacering er relevante (f.eks. viden om datasikkerhed), og som derfor kan lægges til grund for kompetenceudvikling på de fleste områder. Med generiske kompetencer menes krav og udfordringer, som alle kommunale medarbejdere vil skulle håndtere fremover som følge af den digitale udvikling. Man kan tale om udvikling af det digitale mindset, der går på tværs af fagskel og organisatorisk placering.

Et selvstændigt formål i programmet er at anvende den viden, der opbygges i programmet til at udbrede fælleskommunale krav og ønsker til digital kompetenceudvikling på markedet for kompetenceudvikling.

Igangværende aktiviteter

For at komme godt fra start har KL indgået et samarbejde med Rambøll, som udarbejder en analyse af området (læs Rambølls opgavebeskrivelse til højre). Som led i denne analyse, vil der blive sendt et landsdækkende spørgeskema ud til kommunerne i uge 17.

Rambølls analyse vil bl.a. tilvejebringe:

  • En kortlægning af de generiske digitale kompetencer, der er brug for på tværs af den kommunale organisation i dag og i fremtiden.
  • En generisk kompetenceprofil.
  • Værktøjer der kan understøtte, at der sker en lokal tilpasning af de digitale kompetencebehov ude i de enkelte fagområder i kommunen.
  • Afdækning af bedste praksis for digital kompetenceudvikling
  • 

Ønsker du og din kommune at deltage i projektets følgegruppe, er I velkommen til at kontakte KL. (Find relevante kontaktoplysninger til højre.)

 

Programmets opbygning

Spor 1: Kortlægning af digitale kompetencekrav
Analyse der kortlægger og beskriver de digitale kompetencekrav, der er brug for på tværs af den kommunale organisationen. Resultatet er et sæt kompetenceprofiler, metoder og værktøjer, der kan tilpasses til den enkelte faglighed og den enkelte del af den samlede organisation. Kompetenceprofilerne skal danne norm for arbejdet med digitale kompetencer.

Spor 2: Beskrivelse af kommunernes bedste praksis med digital kompetenceudvikling
I samspil med spor 1 beskrives bedste praksis i kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling og udvikling af borgernes digitale parathed. Dette gælder også i forhold til den kommunale indsats for særlige grupper af befolkningen. Kommunerne får via projektet dermed et inspirationskatalog.

Spor 3: Udbredelse af analysens resultater
Resultaterne af spor 1 og 2 kommunikeres herefter løbende og forankres via kommunikation på hjemmeside, publikationer, i relevante fora og eventuelt også i kurser.  Målgruppen kan være mangeartede, men vil primært være topledelser og linjeledelser i kommunerne; digitaliserings- og HR-chefer. Derudover anvendes resultaterne til dialog med relevante udbydere af kompetenceudvikling fx uddannelsesinstitutioner og konsulenthuse.

Styregruppe
Der er nedsat en intern styregruppe i KL.

 

Annonce
Annonce

Annonce